CREATEIT SOFTWARE
Symfony Armenian Community

By Createit.am

Symfony2 նախագծի արագ Deployment

Ինչպես հայտնի է, Symfony2 նախագծերի դեփլոյմենթը բարդ պրոցես է։ Դա կարելի է հեշտացնել միքանի տարբերակով, օրինակ օգտագործելով Capifony գործիքը։ Այս դեպքում սեփական «հեծանիվն» եմ ստեղծել։ Այն իրենից ներկայացնում է Sh սքրիփթ, որը կիրականացնի բոլոր հրամանները, մնում է միայն մուտք գործել սերվեր և այն աշխատացնել  գրելով ;)

sh bin/update.sh
 Իսկ սքրիփթը ունի հետևյալ տեսքը

 

#!/bin/sh
now=$(date +"%m_%d_%Y-%H:%M:%S");
mysqldump -u root -pYOUR_PASSWORD your_db > /home/user/backups/sitename_db_$now.sql;
echo "Backup SQL DB Before Updating";
git pull;
composer install;
app/console assetic:dump;
app/console doctrine:schema:update --force;
app/console cache:clear --env=prod --no-warmup;
app/console assets:install --relative;

Մեկնաբանություններ (0)

Առայժմ մեկնաբանություններ չկան

Symfony.AM (c) 2016

tigran[@]symfony.am